Matches: 1206 objects  
Mat - Center mat

Mat - Center mat

Unknown Maker
1920-1960

1970.1337.037
Mat - Center mat

Mat - Center mat

Unknown Maker
1920-1960

1970.1337.038
Napkin

Napkin

Unknown Maker
1920-1960

1970.1338.001
Napkin

Napkin

Unknown Maker
1920-1960

1970.1338.002
Napkin

Napkin

Unknown Maker
1920-1960

1970.1338.003
Napkin

Napkin

Unknown Maker
1920-1960

1970.1338.004
Napkin

Napkin

Unknown Maker
1920-1960

1970.1338.005
Napkin

Napkin

Unknown Maker
1920-1960

1970.1338.006
Napkin

Napkin

Unknown Maker
1920-1960

1970.1338.007
Napkin

Napkin

Unknown Maker
1920-1960

1970.1338.008
Napkin

Napkin

Unknown Maker
1920-1960

1970.1338.009
Napkin

Napkin

Unknown Maker
1920-1960

1970.1338.010
Napkin

Napkin

Unknown Maker
1920-1960

1970.1338.011
Napkin

Napkin

Unknown Maker
1920-1960

1970.1338.012
Napkin

Napkin

Unknown Maker
1920-1960

1970.1338.013
Napkin

Napkin

Unknown Maker
1920-1960

1970.1338.014
Napkin

Napkin

Unknown Maker
1920-1960

1970.1338.015
Napkin

Napkin

Unknown Maker
1920-1960

1970.1338.016
Napkin

Napkin

Unknown Maker
1920-1960

1970.1338.017
Napkin

Napkin

Unknown Maker
1920-1960

1970.1338.018
Napkin

Napkin

Unknown Maker
1920-1960

1970.1338.019
Napkin

Napkin

Unknown Maker
1920-1960

1970.1338.020
Napkin

Napkin

Unknown Maker
1920-1960

1970.1338.021
Napkin

Napkin

Unknown Maker
1920-1960

1970.1338.022
Mat - Place mat

Mat - Place mat

Unknown Maker
1920-1960

1970.1338.023
Mat - Place mat

Mat - Place mat

Unknown Maker
1920-1960

1970.1338.024
Mat - Place mat

Mat - Place mat

Unknown Maker
1920-1960

1970.1338.025
Mat - Place mat

Mat - Place mat

Unknown Maker
1920-1960

1970.1338.026
Mat - Place mat

Mat - Place mat

Unknown Maker
1920-1960

1970.1338.027
Mat - Place mat

Mat - Place mat

Unknown Maker
1920-1960

1970.1338.028
Mat - Place mat

Mat - Place mat

Unknown Maker
1920-1960

1970.1338.029
Mat - Place mat

Mat - Place mat

Unknown Maker
1920-1960

1970.1338.030
Mat - Place mat

Mat - Place mat

Unknown Maker
1920-1960

1970.1338.031
Mat - Place mat

Mat - Place mat

Unknown Maker
1920-1960

1970.1338.032
Mat - Place mat

Mat - Place mat

Unknown Maker
1920-1960

1970.1338.033
Mat - Place mat

Mat - Place mat

Unknown Maker
1920-1960

1970.1338.034
Mat - Place mat

Mat - Place mat

Unknown Maker
1920-1960

1970.1338.035
Mat - Place mat

Mat - Place mat

Unknown Maker
1920-1960

1970.1338.036
Mat - Place mat

Mat - Place mat

Unknown Maker
1920-1960

1970.1338.037
Mat - Place mat

Mat - Place mat

Unknown Maker
1920-1960

1970.1338.038
Mat - Place mat

Mat - Place mat

Unknown Maker
1920-1960

1970.1338.039
Mat - Place mat

Mat - Place mat

Unknown Maker
1920-1960

1970.1338.040
Mat - Place mat

Mat - Place mat

Unknown Maker
1920-1960

1970.1338.041
Mat - Place mat

Mat - Place mat

Unknown Maker
1920-1960

1970.1338.042
Mat - Place mat

Mat - Place mat

Unknown Maker
1920-1960

1970.1338.043
Mat - Place mat

Mat - Place mat

Unknown Maker
1920-1960

1970.1338.044
Mat - Place mat

Mat - Place mat

Unknown Maker
1920-1960

1970.1338.045
Chest of drawers

Chest of drawers

Unknown Maker
1710-1730

1974.0041
Painting

Painting

Unknown Maker
1811-1825

1974.0067
Sampler - Band or ma...

Sampler - Band or ma...

Jane Simons
Unknown Creation Date

1975.0040 A
Passementerie - Fringe

Passementerie - Fringe

Scalamandré
Unknown Creation Date

1979.0506
Gun - Practice gun

Gun - Practice gun

Felix Dominy
1850-1900

1980.0088
Tool (for clocks) - ...

Tool (for clocks) - ...

Dominy Family
1760-1830

1980.0501
Clock - Tall clock

Clock - Tall clock

Nathaniel Dominy IV
Unknown Creation Date

1981.0018 A
Clock - Tall clock

Clock - Tall clock

Felix Dominy
1824-1825

1986.0134
Chair - Armchair

Chair - Armchair

Unknown, Scalamandré
1795-1805

1991.0066
Desk and bookcase

Desk and bookcase

Nathaniel Dominy V
1800-1800

1992.0066
Candlestand

Candlestand

Nathaniel Dominy IV
1790-1810

1992.0090
Looking glass or mirror

Looking glass or mirror

Nathaniel Dominy V
1790-1820

1992.0092
Chair - Armchair

Chair - Armchair

Nathaniel Dominy V
1822-1822

1992.0093