Matches: 7 objects  
Basin - Bowl

Basin - Bowl

Samuel Hamlin Sr.,...
1780-1920

1953.0037.002
Mug

Mug

Samuel E. Hamlin Jr.
1801-1856

1956.0046.021
Porringer

Porringer

Samuel E. Hamlin Jr.
1794-1801

1958.0677
Basin - Bowl

Basin - Bowl

Samuel Hamlin Sr.,...
1769-1856

1963.0655
Porringer

Porringer

Samuel Hamlin Sr.,...
1801-1856

1965.1540
Porringer

Porringer

Samuel E. Hamlin Jr.
1801-1856

1965.1541
Porringer

Porringer

Samuel E. Hamlin Jr.
1767-1801

1987.0095