Matches: 7 objects  
Mug

Mug

Samuel Danforth
1795-1816

1955.0048.027
Mug

Mug

Samuel Danforth
1795-1816

1955.0048.031
Plate

Plate

Samuel Danforth
1795-1816

1956.0046.019
Dish

Dish

Samuel Danforth (o...
1793-1803

1956.0059.002
Plate

Plate

Samuel Danforth
1795-1816

1965.1544
Porringer

Porringer

Samuel Danforth
1795-1823

1966.1191
Plate

Plate

Thomas J. Stauffer...
1960-1970

1970.0427