Matches: 2 objects  
Print - Mezzotint

Print - Mezzotint

Thomas Golf Lupton...
1820-1840

1967.2239
Print - Engraving

Print - Engraving

Edward Smith, Geor...
1823-1823

1967.2415