Textiles (Needlework) - Textile fragment, embroidered